Σύστημα ΑΛΦΑ

Επιλογή μαθημάτων.

Κάθε μαθητής οφείλει να επιλέγει από τα προγράμματα σπουδών τα μαθήματα, που θα παρακολουθήσει, με υπευθυνότητα, σταθερότητα και αίσθηση των υποχρεώσεών του στο μέλλον, αφού οι επιλογές του θα τον κατατάξουν καταρχήν  στο ανάλογο τμήμα και στη συνέχεια θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία πιθανή νέα επιλογή, που δεν είχε όμως γίνει εξαρχής, ίσως να επιφέρει αλλοίωση στο πρόγραμμά του, όπως κενές ώρες ανάμεσα στις διδακτικές ώρες. Αντίθετα, η επιπόλαιη αναίρεση μίας ήδη επιλογής του, θα έχει επιπτώσεις , όπως τη δική του δυσκολία προσαρμογής στο συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και στη λειτουργία και την οργάνωση του τμήματος. Να ληφθεί υπ’ όψη ότι σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα ο αριθμός μαθητών, που προβλέπονται από τον τομέα οργάνωσης του ομίλου, είναι καθορισμένος εξαρχής.
Για όλους τους προβληματισμούς του για τα παραπάνω ή και για άλλα θέματα κάθε μαθητής μπορεί ανά πάσα στιγμή  να ζητήσει τις συμβουλές και οδηγίες των συμβούλων – καθηγητών  του ομίλου. Να σημειωθεί ότι ο όμιλός μας έχει προβλέψει σε ετήσια βάση μια σειρά συνεδριών επαγγελματικού προσανατολισμού, την ευθύνη των οποίων έχουν καταρτισμένοι στο αντικείμενο καθηγητές, με θεματικές ενότητες σχετικές με την επιλογή μαθημάτων, όπως είναι τα μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας, τα επιστημονικά πεδία κτλ.

 

Διάρθρωση  τμημάτων:

 Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο την ομοιογένεια των μαθητών από άποψη επίδοσης. Κι αυτό γιατί εστιάζουμε στη διαμόρφωση υγιούς άμιλλας και συναγωνισμού μεταξύ των μαθητών .Παράλληλα η διεύθυνση του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης κάποιου μαθητή σε άλλο τμήμα ανά πάσα στιγμή κατά τη σχολική χρονιά, ώστε να διατηρείται το ομοιογενές των τμημάτων και έτσι κάθε μαθητής να βρίσκεται στο κατάλληλο τμήμα, αντάξιο των δικών του επιδόσεων.

Παρουσία – Προσέλευση: 

  1. Η παρουσία των μαθητών στο μάθημα είναι υποχρεωτική. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας έχει νόημα να καταγραφεί απουσία μαθητή από το μάθημα, αλλά και τότε οι γονείς και όχι οι ίδιοι οι μαθητές, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα τη γραμματεία για τη συγκεκριμένη απουσία.
  2. Σε καθημερινή βάση και σε κάθε διδακτική ώρα καταγράφονται οι απουσίες όλων των μαθητών στη μηχανογράφηση του φροντιστηρίου και αμέσως ενημερώνονται οι γονείς τηλεφωνικά από τη γραμματεία. Φυσικά για κάποιον ενδιαφερόμενο γονέα η μηχανογράφηση της γραμματείας μας έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ανά πάσα στιγμή μία έκθεση απουσιών για κάποιο μήνα ή το σύνολο των απουσιών του μαθητή.
  3. Η παρουσία των μαθητών σε όλα τα διαγωνίσματα που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια του σχολικού έτους είναι υποχρεωτική, αφού αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα των μαθημάτων και αποτελούν για τους διδάσκοντες καθηγητές ένα πολυτιμότατο εργαλείο ελέγχου της αποτελεσματικότητας της εργασίας των μαθητών και επισήμανσης των όποιων ελλείψεών τους, προκειμένου στη συνέχεια να εργαστούν από κοινού για την κάλυψη τους. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η εμπειρία ενός εξεταζομένου στη συγγραφή διαγωνισμάτων θα αποκτηθεί μόνο μετά από μακροχρόνια εξάσκηση στον τομέα αυτό.
  4. Η προσέλευση των μαθητών στο χώρο του φροντιστηρίου πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις και κωλύματα στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της διδασκαλίας.

Ολοκλήρωση διδακτέας ύλης – Επανάληψη.

 Η κάλυψη της διδακτέας/εξεταστέας ύλης συντελείται έγκαιρα ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος να διεξαχθεί η επανάληψη δίχως άγχος και πίεση χρόνου. Η επανάληψη διαρκεί αρκετές εβδομάδες και βασίζεται σε πρόγραμμα επαναλήψεων, το οποίο αφορά σε κάθε εβδομάδα αναλυτικά, έχει καταρτιστεί νωρίτερα από τους υπεύθυνους καθηγητές και διανέμεται στους μαθητές λίγες ημέρες πριν την έναρξη της επανάληψης. Την επανάληψη αυτή θα πλαισιώσουν επαναληπτικά διαγωνίσματα με βάση το νέο πρόγραμμα επαναληπτικών πλέον διαγωνισμάτων. Για τις ανάγκες της επανάληψης διανέμονται στους μαθητές συγγράμματα σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, επιμελημένα από τους ίδιους τους καθηγητές μας, τα οποία περιλαμβάνουν επαναληπτικά θέματα και ασκήσεις όλων των βαθμών δυσκολίας.   Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, Πανελλαδικών ή ενδοσχολικών, και μία μέρα πριν την εξέταση του εκάστοτε μαθήματος γίνεται γενική επανάληψη 2- 4 ωρών στο μάθημα αυτό από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Αξιολόγηση μαθητών:

Κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό φάκελο αξιολόγησης. Ο φάκελος αυτός κάθε μήνα ενημερώνεται με :

 α) Έκθεση επίδοσης και προσπάθειας του μαθητή σε κάθε μάθημα από τον υπεύθυνο διδάσκοντα καθηγητή.

β) Έκθεση σχολίων από κάθε διδάσκοντα καθηγητή στο μάθημα, το οποίο διδάσκει .

γ) Έκθεση βαθμολογίας διαγωνισμάτων ή ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών (τεστ), στα οποία συμμετείχε ο μαθητής  τον τρέχοντα μήνα

δ) Έκθεση απουσιών μήνα του μαθητή.

( Την περίοδο των επαναλήψεων οι αξιολογήσεις είναι πλέον εβδομαδιαίες.)

Ανάλογα με την εικόνα του μαθητή και του τμήματος, ο υπεύθυνος καθηγητής συζητά με τον μαθητή, συζητά με τους γονείς του, αλλάζει τμήμα στον μαθητή και κάνει οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για τη βελτίωση της εικόνας του μαθητή και του τμήματος.

Ενημέρωση-επικοινωνία με τους γονείς:

 α) Οι γονείς ενημερώνονται  κάθε μήνα με την έκθεση επίδοσης – προσπάθειας και διαγωνισμάτων ­ -απουσιών του μαθητή.

β) Κάθε μήνα  πραγματοποιείται ενημέρωση γονέων στο χώρο του φροντιστηρίου, όπου οι γονείς-κηδεμόνες ενημερώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος για τη συνολική παρουσία του μαθητή αλλά παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν και να συζητήσουν αναλυτικά με κάθε καθηγητή, με τον οποίο συνεργάζεται ο μαθητής κι άρα να έχουν μια σφαιρική εικόνα για την πορεία του τελευταίου.

γ) Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να επισκέπτονται οποιαδήποτε άλλη στιγμή κρίνουν απαραίτητο το χώρο του φροντιστηρίου και να συζητήσουν με τον υπεύθυνο καθηγητή ή με όποιον άλλο καθηγητή επιθυμούν για την πορεία του μαθητή  ή ακόμα και να ζητήσουν τον φάκελο αξιολόγησής του.

 

Διαγωνίσματα:

1) Τα διαγωνίσματα γράφονται τις Κυριακές,  κάθε δεκαπέντε μέρες (2 φορές το μήνα ), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο. Το μάθημα, που θα αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνίσματος για κάθε τάξη, θα ανακοινώνεται λίγες μέρες νωρίτερα από την πραγματοποίησή του.

2) Την περίοδο των Χριστουγέννων διοργανώνονται επαναληπτικά διαγωνίσματα επί της μέχρι τότε διδαχθείσης ύλης, βάσει του προγράμματος που έχει καταρτιστεί στην αρχή του σχολικού έτους και έχει διανεμηθεί εξαρχής στους μαθητές.

3) Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική, εφόσον παρακολουθούν το εξεταζόμενο μάθημα. Αν δεν το παρακολουθούν, η συμμετοχή τους στο διαγώνισμα είναι  προαιρετική, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.

Συγγράμματα:

Ο όμιλος παρέχει στους μαθητές του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όλο το απαραίτητο υλικό βιβλίων και συγγραμμάτων, που είναι απαραίτητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, των οποίων τη συγγραφή έχουν επιμεληθεί προσωπικά οι έμπειροι καθηγητές μας, φροντίζοντας να υπάρχουν διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διδακτικές ανάγκες. Αλλά και κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής περιόδου, οι μαθητές μας εργάζονται με τη βοήθεια νέων, επαναληπτικών πια, συγγραμμάτων, των οποίων τη μέριμνα  έχουν αναλάβει εκ νέου οι διδάσκοντες του φροντιστηρίου.

Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

Σεμινάρια

Το φροντιστήριο μας απόλυτα υπεύθυνο στο έργο που έχει αναλάβει και το οποίο υποστηρίζει με άριστο επαγγελματισμό εδώ και πολλές δεκαετίες δρομολογεί κάθε έτος την υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων-συνεδριών επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε οι μαθητές μας να είναι άριστα ενημερωμένοι για κάθε αλλαγή που συντελείται στο εκπαιδευτικό σύστημα και τους αφορά άμεσα. Είναι άξιο προσοχής ότι οι συνεδρίες αυτές δεν πραγματοποιούνται άπαξ, ούτε συμμετέχει το σύνολο των μαθητών σε καθεμιά από αυτές. Αντιθέτως, καλύπτουν όλο το σχολικό έτος και αφορούν ξεχωριστά σε μαθητές Γυμνασίου, Α’ λυκείου, Β’ Λυκείου, ακόμα και σε κάθε Κατεύθυνση ξεχωριστά, προκειμένου να εστιάζουμε λεπτομερέστερα κι όχι ακροθιγώς στις ενότητες που κάθε φορά αποτελούν αντικείμενο προσέγγισης των συνεδριών. Οι θεματικές ενότητες των συνεδριών αφορούν σε: (ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΠΟΙΕς ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου:

Το φροντιστήριό μας, υπεύθυνο και συνεπές στο έργο που παράγει επί τόσες δεκαετίες, βρίσκεται κοντά στο μαθητή και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Έμπειροι και εξειδικευμένοι στη συμπλήρωσή του καθηγητές ενημερώνουν με λεπτομέρεια και υπευθυνότητα τους γονείς και τους μαθητές τόσο για το πρόγραμμα σπουδών των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν οι τελευταίοι, όσο και για το βαθμό απορρόφησης που θα έχουν επαγγελματικά στο μέλλον.